Pre našich klientov zabezpečujeme povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty.

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Všeobecné poistné podmienky    Osobitné poistné podmienky   Informačný dokument   Všeobecné poistné podmienky PZP   Osobitné poistné podmienky PZP   Informačný dokument PZP

 

Generali poisťovňa, a.s.

Všeobecné poistné podmienky   Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby KASKO KLASIK   Zmluvné dojednania PZP, HAV úver   Zmluvné dojednania PZP, HAV leasing   Informačný dokument o poistnom produkte   Záznam z rokovania pred uzatvorením poistnej zmluvy   Informácie o spracúvaní osobných údajov   Všeobecné poistné podmienky   Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby PZP KLASIK    Zmluvné dojednania PZP, HAV úver   Zmluvné dojednania PZP, HAV leasing   Informačný dokument o poistnom produkte   Záznam z rokovania pred uzatvorením poistnej zmluvy   Informácie o spracúvaní osobných údajov

ESSOX FINANCE, s. r. o.

  • vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe rozhodnutia NBS č. ODT-6616-1/2012 zo dňa 02.07.2012. ESSOX FINANCE, s. r. o je ako samostatný finančný agent zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov vedenom Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom 159101. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.
  • vykonáva činnosť na základe zmlúv s poisťovňami (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Generali poisťovňa, a.s., KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, BNP Paribas, Cardif Poisťovňa, a.s.), pričom nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Žiadna poisťovňa ani osoba ovládajúca poisťovne, s ktorými má ESSOX FINANCE, s .r. o. uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ESSOX FINANCE, s. r. o.
  • vykonáva sprostredkovanie poistenia prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia zapísaných v registri finančných sprostredkovateľov vedenom NBS, v podregistri poistenia, alebo zaistenia, v zozname podriadených finančných agentov. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.

V prípade námietok, resp. sťažností a sporov týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania poistenia je klient oprávnený adresovať písomnú sťažnosť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o., Národnej Banke Slovenska alebo poisťovni, ktorej produkt bol predmetom sprostredkovania. Zmluvné strany sa budú snažiť prioritne riešiť námietky, sťažnosti a spory súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby predovšetkým vzájomnou dohodou (v súlade so zákonom č.: 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov formou mediácie, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov). Ak nedôjde k dohode o riešení sporu vyššie uvedenými spôsobmi, je klient oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom. Orgánom dohľadu nad finančným trhom je Národná banka Slovenska, a.s., Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Za finančné sprostredkovanie nie je klient povinný uhradiť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o. ani jeho podriadeným finančným agentom žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie. Peňažné plnenie môže byť ESSOX FINANCE, s. r. o. alebo jej podriadeným finančným agentom poskytnuté príslušnou poisťovňou v rámci ich vzájomného zmluvného vzťahu. Klient má právo požadovať informáciu o výške tohto peňažného plnenia.