Poistenie

Pre našich klientov zabezpečujeme povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Pred poistením je potrebné zaznamenať:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie

PZP poistenie

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 Havarijné poistenie

PZP poistenie

Spoločné dokumenty pre havarijné poistenie a PZP poistenie

 Archív

Havarijné poistenie

PZP poistenie

Spoločné dokumenty pre havarijné poistenie a PZP poistenie

 

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Havarijné poistenie

PZP poistenie

Spoločné dokumenty pre havarijné poistenie a PZP poistenie

 

 

ESSOX FINANCE, s. r. o.

  • vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe rozhodnutia NBS č. ODT-6616-1/2012 zo dňa 02.07.2012. ESSOX FINANCE, s. r. o je ako samostatný finančný agent zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov vedenom Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom 159101. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.
  • vykonáva činnosť na základe zmlúv s poisťovňami (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, BNP Paribas, Cardif Poisťovňa, a.s.), pričom nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Žiadna poisťovňa ani osoba ovládajúca poisťovne, s ktorými má ESSOX FINANCE, s .r. o. uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ESSOX FINANCE, s. r. o.
  • vykonáva sprostredkovanie poistenia prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia zapísaných v registri finančných sprostredkovateľov vedenom NBS, v podregistri poistenia, alebo zaistenia, v zozname podriadených finančných agentov. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.

V prípade námietok, resp. sťažností a sporov týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania poistenia je klient oprávnený adresovať písomnú sťažnosť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o., Národnej Banke Slovenska alebo poisťovni, ktorej produkt bol predmetom sprostredkovania. Zmluvné strany sa budú snažiť prioritne riešiť námietky, sťažnosti a spory súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby predovšetkým vzájomnou dohodou (v súlade so zákonom č.: 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov formou mediácie, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov). Ak nedôjde k dohode o riešení sporu vyššie uvedenými spôsobmi, je klient oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom. Orgánom dohľadu nad finančným trhom je Národná banka Slovenska, a.s., Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Za finančné sprostredkovanie nie je klient povinný uhradiť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o. ani jeho podriadeným finančným agentom žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie. Peňažné plnenie môže byť ESSOX FINANCE, s. r. o. alebo jej podriadeným finančným agentom poskytnuté príslušnou poisťovňou v rámci ich vzájomného zmluvného vzťahu. Klient má právo požadovať informáciu o výške tohto peňažného plnenia.


Spoločnosť ESSOX FINANCE, s.r.o. využíva na svojich webových stránkach a vo svojich aplikáciách cookies.

Cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení pri načítaní webovej stránky. Vďaka nim môžeme ľahšie identifikovať spôsob, akým pracujete s webovými stránkami, ústretovejšie s Vami komunikovať, odhaliť podvodné chovanie. Súhlas môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť.

Technické cookies (nevyhnutné)

Tieto cookies umožňujú zobrazenie, fungovanie webu a aplikácií. Väčšinou sú nastavené ako odozva na akcie, ktoré ste vykonali, ako je požiadavka služieb týkajúcich sa bezpečnostných nastavení, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov a pod. Webová stránka nemôže bez týchto cookies správne fungovať.

Spracovatelia a príjemcovia

ESSOX FINANCE, s.r.o., IČO: 35 846 968
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

SOVA NET, s.r.o., IČO: 262 818 13
Křenová 409/52 Trnitá, 602 00 Brno

Účel

Správne fungovanie webovej stránky

Doba spracúvania

Po dobu návštevy www.essoxfin.sk