PF+CFS+DSF

 

ESSOX FINANCE, s.r.o. bola založená ako PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. bola založená francúzskou bankou Banque PSA Finance, ktorá je dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën a spoločnosťou PSA Financial Holding B.V. Peugeot Finance a Citroen Financial Services sú obchodné značky, ktoré vznikli v spolupráci s importérom automobilov značky Peugeot a Citroen a ktoré je naša spoločnosť oprávnená používať v obchodnom styku.

Dňa 14.07.2016 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. a 100%  vlastníkom obchodného podielu sa stala spoločnosť ESSOX, s.r.o., so sídlom F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, ičo: 26764652. 

Dňom 01.01.2018 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na ESSOX FINANCE, s.r.o. a zároveň aj jej sídla na adresu Karadžičova 16, 821 06  Bratislava.

 

C5 a 508

 

O nás

Štatutárny orgán spoločnosti:

Jana Hanušová, Pod Parukářkou 2760/14, 130 00 Praha, Česká Republika
Mária Kováčiková, Brančská 11, 851 01 Bratislava

Člen štatutárneho orgánu zodpovedný za finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia:

Mária Kováčiková, Brančská 11, 851 01 Bratislava

Odborný garant samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia:

Zuzana Vániová, Komenského 85, 974 01 Banská Bystrica

 

ESSOX FINANCE, s. r. o.

  • je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov na základe rozhodnutia udeleného Národnou bankou Slovenska č. ODB-6173/2015-8 zo dňa 31.08.2015.
  • je zapísaná v registri veriteľov v zmysle platného zákona o spotrebiteľských úveroch.
  • poskytuje spotrebiteľské úvery prostredníctvom svojej siete viazaných finančných agentov v sektore úverov zapísaných v registri finančných sprostredkovateľov vedenom NBS, v podregistri úverov, v zozname viazaných finančných agentov. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné získať na internetovej stránke NBS www.nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom.
  • vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe rozhodnutia NBS č. ODT-6616-1/2012 zo dňa 02.07.2012. ESSOX FINANCE, s. r. o je ako samostatný finančný agent zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov vedenom Národnou bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom 159101. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.
  • vykonáva činnosť na základe zmlúv s poisťovňami (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Generali poisťovňa, a.s., KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, BNP Paribas, Cardif Poisťovňa, a.s.), pričom nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Žiadna poisťovňa ani osoba ovládajúca poisťovne, s ktorými má ESSOX FINANCE, s .r. o. uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach ESSOX FINANCE, s. r. o.
  • vykonáva sprostredkovanie poistenia prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia zapísaných v registri finančných sprostredkovateľov vedenom NBS, v podregistri poistenia, alebo zaistenia, v zozname podriadených finančných agentov. Zápisy v jednotlivých registroch, podregistroch ako aj registračné čísla je možné si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.

V prípade námietok, resp. sťažností a sporov týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania poistenia je klient oprávnený adresovať písomnú sťažnosť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o., Národnej Banke Slovenska alebo poisťovni, ktorej produkt bol predmetom sprostredkovania. Zmluvné strany sa budú snažiť prioritne riešiť námietky, sťažnosti a spory súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby predovšetkým vzájomnou dohodou (v súlade so zákonom č.: 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov formou mediácie, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov). Ak nedôjde k dohode o riešení sporu vyššie uvedenými spôsobmi, je klient oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom. Orgánom dohľadu nad finančným trhom je Národná banka Slovenska, a.s., Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Za finančné sprostredkovanie nie je klient povinný uhradiť spoločnosti ESSOX FINANCE, s. r. o. ani jeho podriadeným finančným agentom žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie. Peňažné plnenie môže byť ESSOX FINANCE, s. r. o. alebo jej podriadeným finančným agentom poskytnuté príslušnou poisťovňou v rámci ich vzájomného zmluvného vzťahu. Klient má právo požadovať informáciu o výške tohto peňažného plnenia.