Informácia ku Covid-19

Odklad splátok z dôvodu pandémie Covid-19

V súlade s prijatým zákonom 75/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19  bola prijatá úprava odkladu splátok pre fyzickú osobu nepodnikateľa, fyzickú osobu podnikateľa a malého zamestnávateľa: 

Pre spotrebiteľov - fyzické osoby nepodnikatelia

Možnosť požiadať o odklad splátok úveru alebo finančného leasingu na obdobie až troch mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.  Ak splatnosť splátky nenastala viac ako 30 dní pred odoslaním žiadosti o odklad splátok,  môže klient požiadať o odklad i spätne. Ak je súčasťou splátky poistenie, odklad sa na poistenie nevzťahuje. Spoločnosť Vás bude informovať o spôsobe a výške splátky za poistenie.

Pre fyzickú osobu - podnikateľa a malého zamestnávateľa

Malý zamestnávateľ je zamestnávateľ, ktorý má 1 – 249 zamestnancov, jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo jeho ročná bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur.

Možnosť požiadať o odklad splátok úveru na obdobie až troch mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.  Ak splatnosť splátky nenastala viac ako 30 dní pred odoslaním žiadosti o odklad splátok,  môže klient požiadať o odklad i spätne. Ak je súčasťou splátky poistenie, odklad sa na poistenie nevzťahuje. Spoločnosť Vás bude informovať o spôsobe a výške splátky za poistenie.

 

Spoločnosť ESSOX FINANCE nie je povinná povoliť odklad splátok ak:

  • Je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad; 
  • Bol dlžník k 29.2. 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom našou spoločnosťou;
  • Bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa čl. 178 nariadenia EP a Rady EU 575/2013 z 26.6.2013 v platnom znení)
  • Žiadosť o odklad nie je riadne vyplnená alebo neobsahuje náležitosti podľa zákona

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy / zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.

 

Upozornenie: s účinnosťou od 1. 1. 2021 je informácia o odklade splátok reportovaná do elektronického registra údajov o úveroch (SRBI, NRKI). 

Ak klient splní všetky zákonné podmienky a žiadosť bude správne vyplnená, naša spoločnosť mu zašle do 30 dní od podania žiadosti na email uvedený v žiadosti Oznámenie o povolení odkladu splátok spolu s novým splátkovým kalendárom. Ak bude Vaša žiadosť neúplná, naši zamestnanci Vás budú kontaktovať za účelom jej opravy. Ak nesplníte podmienky,  žiadosť musíme zamietnuť. Ak Vás nebudeme kontaktovať do 30 dní od podania správnej žiadosti je žiadosť schválená. 

Žiadosť o odklad splátok podáva klient v písomnej forme na predpísanom tlačivemusí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za klienta.

Žiadosť odporúčame zaslať emailom tak, že žiadosť vytlačíte, vyplníte, naskenujete/odfotíte a pošlete na email zakaznik@essoxfin.sk; alebo poštou na adresu: ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

 

Upozornenie: Úver / leasing sa úročí ďalej i po dobu odkladu splátok.

Odklad splátok s predĺžením doby splácania - po dobu odkladu nemáte povinnosť platiť odložené splátky, resp. ich časť. Splátky sa neodpúšťajú, povinnosť na ich zaplatenie sa odkladá a ich splatnosť nastane po splatnosti pôvodne dohodnutých splátok. Úroky za dobu odkladu Vám budú rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu. 

Ak si zvolíte možnosť odkladu splátok bez predĺženia doby splácania, tak odložené splátky Vám budú taktiež rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu.

Za odklad splátok od Vás spoločnosť nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady, odplaty. Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet klienta.

 

Leasing pre fyzickú osobu - podnikateľa a právnické osoby

Úver pre právnické osoby, ktoré nespĺňajú kritéria malého zamestnávateľa

Týchto klientov sa netýka možnosť zákonného odkladu splátok.

V prípade, že klient, ktorý už nemá nárok na zákonný odklad (vyčerpal možnosti odkladu 3+3 splátky), resp. klient, ktorý má problémy so splácaním úveru / leasingu môže požiadať o zmenu splátkového kalendára prostredníctvom zákazníckeho servisu našej spoločnosti: e-mail: zakaznik@essoxfin.sk.

Žiadosti o odklad splátok budú posudzované individuálne.

 


Spoločnosť ESSOX FINANCE, s.r.o. využíva na svojich webových stránkach a vo svojich aplikáciách cookies.

Cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení pri načítaní webovej stránky. Vďaka nim môžeme ľahšie identifikovať spôsob, akým pracujete s webovými stránkami, ústretovejšie s Vami komunikovať, odhaliť podvodné chovanie. Súhlas môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť.

Technické cookies (nevyhnutné)

Tieto cookies umožňujú zobrazenie, fungovanie webu a aplikácií. Väčšinou sú nastavené ako odozva na akcie, ktoré ste vykonali, ako je požiadavka služieb týkajúcich sa bezpečnostných nastavení, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov a pod. Webová stránka nemôže bez týchto cookies správne fungovať.

Spracovatelia a príjemcovia

ESSOX FINANCE, s.r.o., IČO: 35 846 968
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

SOVA NET, s.r.o., IČO: 262 818 13
Křenová 409/52 Trnitá, 602 00 Brno

Účel

Správne fungovanie webovej stránky

Doba spracúvania

Po dobu návštevy www.essoxfin.sk